„Nyerj mindennap és hajts rá a Fődíjra”

Cerbona Élelmiszergyártó Kft. országos fogyasztói játék hivatalos szabályzata
(a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1.1. A Cerbona Élelmiszergyártó Kft., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1037. Budapest, Montevideó u 7., cégjegyzékszám: 01 09 899963, adószám: 14349229-2-41 a továbbiakban: Cerbona Élelmiszergyártó Kft. vagy Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek rész, akik a 4. pontban megjelölt, a játékban résztvevő üzletekben, azaz bármely magyarországi kereskedelmi üzletben, legalább 1db (egy darab), a jelen játékszabályzat I. sz. melléklete által tartalmazott, Cerbona márkájú terméket vásárolnak a játék 5.1.pontban rögzített időtartama alatt, és regisztrálják az 1.9. pont szerinti személyes adataikat a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldalon, valamint a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot,Tranzakciós kódot, vagy számla kiállítás esetén a számlaszámot (ide értve az online vásárlás esetén az e-mailben kapott számla számát is)a vásárlás időpontjával (év, hónap, nap, óra, perc), a vásárlás helyével, valamint a megvásárolt termék (blokkon is feltüntetett) megnevezéssel együtt feltöltik a fenti weboldalon található, Kódfeltöltés menüpontban (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A vásárlást igazoló blokkon/számlán egyértelműen, a pénztárgép általi megnevezés alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel/mely tételek a Játékban részt vevő, megvásárolt Cerbona termékek. A termék azonosítására nem alkalmas blokk feltöltése (pl. gyűjtő1 megnevezés szerepel a blokkon terméknév helyett) érvénytelen Pályázatnak minősül és kizárásra kerül a Játékból Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott valamennyi adat maradéktalan és helyes megadása esetén érvényes!

1.2. Az AP-kód egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: APA03100011). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. Jelen kód mintaként került megadásra, ezt kérjük, ne töltse fel.

1.3. SPAR csoport üzleteiben a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, OMV SPAR express, DeSPAR Lukoil, SPAR partner, SPAR market üzletek tartoznak.

1.4. SPAR vásárlás esetén kérjük a fenti 1.1-es pontban rögzített adatok mellett a Tranzakciós kódot is kérjük megadni. (minta számsor: 2090013131) A tranzakciós kód a blokk alján található, TRSZ betűkkel jelölt, maximum 10 jegyű kód, ami nem kezdődhet 0-val.

1.5. METRO áruházakban történő vásárlás esetén AP-kód helyett a vásárlást igazoló számla sorszámának összes számjegyét,valamint a vásárlás dátumát és időpontját kell megadni a Játék időtartama (ld. 4. pont) alatt. A vásárlásra, így Pályázat leadására a METRO regisztrált ügyfeleként működő, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult, aki érvényes, saját nevére szóló METRO kártyával és Magyarország területén található állandó lakcímmel rendelkezik.

1.6. Amennyiben a megvásárolt termékek esetében árucsere lép fel, úgy kizárólag az 1.1-es pontban megadott darabszámban és az eredeti blokk AP kódjának feltüntetésével áll módunkban elfogadni érvényesnek a pályázatot. A csere blokk új pályázatként nem fogadható el.

1.7. Amennyiben a blokkon a megvásárolt termékek „gyűjtő”-ként szerepelnek, úgy a Játékos a Játékszabályzat 6.8 pontjában foglaltak szerint tud a Játékban részt venni.

1.8. Webáruházi vásárlás esetén, a fenti 1.1-es pontban rögzített adatok mellett, az AP kód helyett az e-mailben kapott számla számot szükséges megadni.

Az alábbiakban találhatóak a minták:

o Tesco minta:13237-70625
o Auchan minta: 2017-12-16-2K3G
o Spar minta: számla sorszáma 02090013131
o DM: Az online rendelések során egy 8 karakteres számkombinációt kapnak a vásárlók.
o Rossmann: A rendelésszám # és utána 9 számból áll a webshopon a számlán található 6 számjegyű sorszámot szükséges beírni
o SPAR online vásárlás vagy bolti számlás vásárlás esetén kérjük a fenti 1.1-es pontban rögzített adatok mellett az AP kód és a Tranzakciós kód helyett az e-mailben kapott számlaszámot kérjük megadni. (minta számsor: 02090013131)

1.9. A Játékba a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenti adatokon kívül Játékos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, lakcímét, opcionálisan a Játékos telefonszámát. A Játékban külön regisztrációs fiók van, de a Játékos minden pályázatot külön tölt fel.

1.10. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlást igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, az 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód, vagy számlaszám, dátum, és.idő adatok, két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismételtnek veszi. Ezért amennyiben kettő, vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint egy perc elteltével elvégezni.

1.11. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti regisztrációja során kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadja a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével jelen Játék szabályzatát, és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően.
A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát vagy az online vásárlás esetén az e-mailben kapott számlát a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül, és azon minden adtát jól olvasható módon megőrizze, és azt nyertesség esetén azt a jelen Játékszabályzat 6.3. pontja szerint a Lebonyolító számára eredetiben rendelkezésre bocsássa.

2. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám: 24064442-2-13)

3. A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft., a Cerbona Élelmiszergyártó Kft., valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói – értve ez alatt minden olyan személyt, aki a Cerbona Élelmiszergyártó Kft. részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez – kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a METRO Kereskedelmi Kft. – mint a játékban résztvevő kereskedelmi egységek egyike – vezető tisztségviselői, alvállalkozói, e személyek Ptk. 8:1.§ (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá a METRO Kereskedelmi Kft. magyarországi áruházaiban meghirdetett nyílt napokon napi jeggyel vásárló személyek.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

A Játékban bármely magyarországi kereskedelmi üzletben forgalmazott, 2020. április 20. – 2020. június 30. között vásárolt Cerbona márkájú termékek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő részvételhez legalább 1 db-ot (egy darab) szükséges vásárolniuk. A résztvevő termékek teljes listáját jelen játékszabályzat I. sz. melléklete tartalmazza.

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A Játék 2020. április 20. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2020. június 30. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. június 30. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni. Az egyes üzletek nyitvatartási ideje eltérő.

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Lebonyolító az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a weboldal nem fogadja el pályázatként, és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2020. április 20. és 2020. június 30. között megvásárolt, a promócióban résztvevő termékek 1.1.pontjában rögzített feltételeknek megfelelő blokkjával vagy számlájával vagy az online rendelés esetén e-mailben kapott számlával lehet pályázni.

6.2. A Játékban csak az érvényes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. – nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget. Egy blokkot érvényes Pályázatként egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak.

6.3. A Játékos köteles a Pályázatként beküldött eredeti blokkot, vagy számlát, illetve online vásárlás esetén az e-mailben kapott számlát sértetlenül és olvasható módon megőrizni és az eredeti bizonylatot a Lebonyolítónak a nyertességről szóló, e-mail útján megküldött értesítését követő 10 munkanapon belül postai úton megküldeni vagy a blokk/számla jól olvasható fotóját, illetve online értékesítés esetén az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát e-mailben a Lebonyolító jatekertesito@maxxonreklam.hu e-mail címére megküldeni. Postai beküldés esetén a beküldési cím a következő, a borítékon a Cerbona Fieszta játék jeligét is kérjük feltüntetni: Maxxon Reklám Kft. 2120 Dunakeszi, Pf. 125. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító, Pályázatként beküldött eredeti blokk/számla postai úton való beküldése vagy jól olvasható fotójának illetve online vásárlás esetén az elektronikus úton megküldött számlának email útján való eljuttatása a Lebonyolító részére a Pályázat nyertessége esetén.

A nyertes eredeti blokk vagy számla postai feladásának igazolhatósága és a küldemény nyomon követhetősége érdekében a Szervező javasolja, hogy a nyertes azt tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára és beküldés előtt készítsen fénymásolatot vagy fotót a beküldött vásárlási bizonylatról annak érdekében, hogy ha az bármely okból nem érkezne meg a Lebonyolítóhoz, úgy igazolni tudja, hogy azzal rendelkezett. A postai kézbesítés elmaradásából vagy hiányosságából eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem tud felelősséget vállalni.
A nyerő blokk/számla vagy emailben kapott számla Lebonyolítóhoz való fentiek szerinti eljuttatásáról a Játékos köteles saját költségén gondoskodni.

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot/számlát vagy online vásárláshoz tartozó számlát fogadja el! Amennyiben a blokk/számla vagy az online rendeléshez tartozó számla nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, annak tartalma nem egyezik meg a blokkot/számlát kibocsátó áruház kasszaprogramjában szereplő blokkmásolat/számlamásolat tartalmával teljes egészében, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, számlaszám vásárlás időpontja stb.), vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni.
Bármilyen módon hamisított, vagy manipulált blokkok, számlák és rendelés számok/azonosítók érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok, számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokkok/számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk/számla tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot/számlát vagy online számlát Pályázatként beküldte és azt a Játékszabályzat szerint a Lebonyolító rendelkezésre tudja bocsátani.

6.4. A Szervező, és Lebonyolító, és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, vagy az ebből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező, és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

6.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező, vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal/számlával, vagy e-mailben kapott számlával vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal/számlával vagy emailben kapott számlaszámmal Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

6.6. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat feltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

6.7. A Pályázatokat csak a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldalán keresztül lehet érvényesen feltölteni.

6.8. A Játékban való részvétel speciális feltételei:

A játékos nem jogosult a játékban való részvételre olyan blokkal, amelyen az árucikkek „gyűjtő”-ként szerepelnek. Azon boltok esetében, melyek gyűjtőblokkot tudnak csak nyomtatni, egy, a játékos nevére szóló ÁFÁ-s számlával – illetve annak sorszámával tud játszani a játékos. A vásárolt termék megnevezését és darabszámát az ÁFÁ-s számlának tartalmaznia kell.

A Játékos nyertesség esetén az ekként kiegészített ÁFÁ-s számlát küldi be a Szervező részére.

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7.1. A Játék ideje alatt (5.1. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg.

Fődíj: 1 db (egy darab) Ford Fiesta 1.1l PFI 75 Le M Euro 6 , fehér színű

Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a játék időtartama alatt összesen: 10 db (tíz darab),Acer Aspire 3 A315-33-C6K4

Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab), a játék időtartalma alatt összesen: 72 db (hetvenkettő darab) Sony fejhallható

A nyeremények részletes leírását a II.sz. melléklet tartalmazza.

A napi és heti nyeremények előzetesen, a Játék kezdetét megelőzően kisorsolt véletlenszerű időpontokhoz kötöttek,(lásd.7.2.pont) így azok nem változtathatók. A napi és heti nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon, illetve legkésőbb a sorsolást követő héten kapnak értesítést a nyertesség tényéről írásban, e-mail formájában.

A fődíj kisorsolására valamennyi érvényes Pályázatot benyújtó Játékos között kerül sor a 7.2. pontban foglaltak szerint.

Az üzleti célú juttatások készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más üzleti célú juttatásra nem válthatók át. Előre nem látható, Szervező, és Lebonyolító érdekkörén kívül eső események bekövetkezésének esetére Szervező, és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljanak fel a nyerteseknek, a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni.

Szervező, és Lebonyolító, kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően azok felhasználásánál, vagy azok felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező, és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért, és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, amelyet a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékosnak megnevez.

7.2. Sorsolás módja

A heti nyerő időpontok sorsolására 2020. március 26-án 10.00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsolás nem nyilvános. A kisorsolt 10 db heti és 72 db napi nyerő időpont a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés céljából.

Heti nyerő időpontok intervallumai:

1.hét: 2020.április 20 –április 26.
2.hét: 2020.április 27 –május 3.
3.hét: 2020.május 4-május 10.
4.hét: 2020.május 11-május 17.
5.hét: 2020.május 18-május 24.
6.hét: 2020.május 25 –május 31.
7.hét: 2020.június 1- június 7.
8.hét 2020.június 8 – június 14.
9.hét:2020. június 15 –június21.
10.hét: 2020. június 22- június 30.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc) a véletlenszerűség elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő percekben, vagy utána elsőként küld be érvényes Pályázatot, üzleti célú juttatásban (7.1.) részesül az adott napon nyertesként.

A Lebonyolító a sorsoláson minden üzleti célú juttatás esetében egy időpontot sorsol. Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.
Abban az esetben, amennyiben a napi és heti nyeremények nyerteseinek bármelyike, vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy online értékesítés esetén az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító e-mail címére/címére (2120 Dunakeszi,Pf.125.), helyette tartaléknyertesként az időben közvetlenül utána beérkezett, és azonos típusú (heti vagy napi) nyereményt a játékban még nem nyert érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek. A Fődíj, vagyis az 1 db Ford Fiesta 1.1 sorsolására, a Játék lezárását követően, 2020. július 02-án, 10.00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen.. A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A Fődíj nyertes és a kisorsolásra kerülő 3 tartaléknyertes neve a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolító részére.

Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, továbbá ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító (2120 Dunakeszi, Pf. 125.) címére, helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően amennyiben az első tartaléknyertes sem teljesíti a szükséges feltételeket sorrendben a további tartaléknyertesek.

7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött Pályázat kizárólag az adott naptári napra előre kisorsolt – akár napi, akár heti – nyerő időponthoz tartozó nyereményt lehet megnyerni, de a Játékosok egy napon belül jogosultak több pályázatot is feltölteni.

Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni a Játékban, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

8. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy Játékos egyféle üzleti juttatásból maximum 1 (egy) darab heti, és 1 (egy) darab napi nyeremény megnyerésére jogosult, míg a Fődíjra minden kódfeltöltőnek esélye van az általa megnyert heti és napi nyereményektől függetlenül.

9. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

9.1. A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a Játékosok jelen Szabályzat szerinti kiválasztását követő napon, illetve héten e-mailben, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre, vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert elérhetőségen értesíti a nyereményről, valamint az üzleti célú juttatások átvételének részleteiről.

9.2. A Lebonyolító a 7.1. pontban írt üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 70 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Lebonyolító az üzleti célú juttatás kézbesítését másodjára a Játékos költségére vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az üzleti célú juttatás átvételére a GLS, az ExpressOne futárszolgálat vagy a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező, és Lebonyolító az üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget a második sikertelen kiküldést követően futárszolgálat/Magyar Posta révén nem tud biztosítani. Ezt követően a központi irodában lehetséges az üzleti célú juttatást átvenni a játék lezárultát követő 70 napig.: Maxxon Reklám Kft. 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68. Amennyiben a nyertes e határidő végéig sem veszi át nyereményét, úgy arra való jogosultságát elveszti. A fődíj átadás részleteit a II.számú melléklet tartalmazza.

9.3. A Lebonyolító az üzleti célú juttatások nyerteseinek nevét a Játék lezárultát követő maximum 70 naptári napig a http://www.cerbonafieszta.hu/ weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.

9.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, Lebonyolítót, és előbbiek Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

9.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező, és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget – a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, kétszeri alkalommal – a Szervező viseli.

10. ADÓZÁS

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül. Ugyanakkor az eredeti blokkok/számlák postai beküldésének költségei és a nyeremény esetleges személyes átvételével kapcsolatos költségek (ide értve a kétszeri sikertelen kézbesítés esetén felmerülő utazási költségeket is), valamint a fődíj átvételével kapcsolatban az utazási költségek, díja a nyertes Játékost terhelik.

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a http://www.cerbonafieszta.hu/ weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információkért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy az ügyfelszolgalat@maxxonreklam.hu vagy az info@cerbonafieszta.hu e-mail címre írhatnak.

12. ADATVÉDELEM

12.1. Az adatkezelés célja és fogalma
A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében
• Pályázat érvényessége,
• Nyertesek azonosítása,
• Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
• Nyeremények feladása/átadása céljából kezelje.

Az adatkezelés további célja a Játékosok pályázatának azonosítása a sorsolás során.

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a Pályázat regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

12.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A Játékban való részvétellel, és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján.
A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.
A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

12.3. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító, és annak informatikai partnere, a Közjegyző, és a megbízott, nyereményt kézbesítő futárcég, továbbá egyes esetekben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait, és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Adatkezelő: A Játék Szervezője, a Cerbona Élelmiszergyárt Kft. (1037. Budapest, Montevideo u. 7., cégjegyzékszám:01 09 899963, adószám:14349229-2-41 )

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében a következő Adatfeldolgozók végzik: Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft), Közjegyző (Dr. Kuti Szilvia), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (ExpressOne Kft,GLS), és (Magyar Posta Zrt.)

Adatfeldolgozó: a Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.; cégjegyzékszáma: 13-09-158089; adószáma:24064442-2-13; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó1”), valamint
a HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Varsó utca 31.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-462043; adószáma: 12060245-2-41; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó2”), a továbbiakban együttesen: „Adatfeldolgozók“. Az Adatfeldolgozók Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatfeldolgozó1: a Játék Lebonyolítója a honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat. A Maxxon Reklám Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/ weboldalon.

Adatfeldolgozó2: a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. Az Adatfeldolgozó2 által végzett adatfeldolgozói tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A HUNET Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://hunetkft.hu/wp-content/uploads/2018/05/adatkezelesi_tajekoztato-hunetkft_hu.pdf

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft), web-es adatszolgáltató (Hunet Kft.), Közjegyző (Dr. Kuti Szilvia), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (GLS Kft., Express One Kft.), a Magyar Posta Zrt., (adatkezelő) dolgozói.

Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft. 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68 és Közjegyző (Dr. Kuti Szílvia 1055 Bp. Szervita tér. 5. 1/1)

Név (vezeték-, és keresztnév) pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése
E-mail cím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
Lakcím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése
Telefonszám (opcionálisan) pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
IP cím
AP szám azonosítás
pályázat beküldése/regisztráció

Megbízott nyereménykézbesítő futárcég (ExpressOne Kft. 1239 Bp., Európa u. 12.),
(GLS Kft. 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) és Magyar Posta Zrt. (1138. Bp., Dunavirág utca 2-6.)

Név (vezeték-, és keresztnév) azonosítás + nyeremény kézbesítés
E-mail cím azonosítás + nyeremény kézbesítés
Lakcím azonosítás + nyeremény kézbesítés
Telefonszám (opcionálisan) azonosítás + nyeremény kézbesítés

12.4. Adatkezelő által kezelt adatok köre
Kezelt adatok köre és célja:
Név (vezeték-, és keresztnév) pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése
E-mail cím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
Lakcím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése
Telefonszám (opcionálisan) pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
IP cím
AP szám
EAN szám azonosítás
pályázat beküldése/regisztráció
pályázat beküldése/regisztráció
.
Az Adatfeldolgozó1 a testre szabott kiszolgálás érdekében a Játékos számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Játékos képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Játékos bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

12.5. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja

12.5.1. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezelik.

12.5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

12.5.3. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.5.4. Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

12.5.5. Az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait.

12.5.6. Az Adatfeldolgozó2 rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Játékosok által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

12.5.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.5.8. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

12.6. Az adatkezelés időtartama

12.6.1. A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a (valamennyi) nyeremény átadásáig tart.

12.6.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

12.6.3. A hírlevél küldéssel kapcsolatban a személyes adatok kezelésére a hírleveléről történő leiratkozásig vagy a hírlevél küldő szolgáltatás megszűnésének napjáig kerül sor.

Hírlevél küldése
Játékos a weboldalon, a Pályázat beküldése előtt vagy során a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldalon regisztrál, mint Játékos.
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy adatainak további kezeléséhez megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@cerbona.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: A Cerbona Élelmiszergyártó Kft 1037. Budapest,Montevideo.u. 7.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

12.7. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

12.7.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött, vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében.
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.
A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

12.7.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a 2120 Dunakeszi, Pf. 125. címen. Adatkezelő, és Adatfeldolgozók a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

12.7.3. A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@maxxonreklam.hu, és az info@cerbona.hu e-mail címeken tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.
Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

12.7.4. Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

12.7.5. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

12.7.6. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább.
Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

12.8. Adatfeldolgozás
12.8.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

12.8.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

12.8.3. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját.

12.8.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

12.9. Külső szolgáltatók
Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

12.9.1. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat.

12.9.2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók
Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Játékosok számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozók részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

12.9.3. Web analitika és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc.; Google LLC.

12.10. Adattovábbítási lehetőség
Jelen játékban beküldött Pályázatokkal kapcsolatban nincs adattovábbítás.

12.11. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
• nyertesség esetén nevüket és lakhelyüket (kitelepülés megjelölésével) a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán.
• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

12.12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A módosítás a Játékossal szemben akkor válik hatályossá, ha a Játékos következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

12.13. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikk, az Infotv. 22-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR, és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.
A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják.

Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervező, és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött üzleti célú juttatását a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a http://www.cerbonafieszta.hu/ weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az adattárolás a HUNET Kft. (1145.Bp. Varsó u.45) szerverén történik.

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § törvénye alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntette miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 72 Pályázat, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a http://www.cerbonafieszta.hu/ weboldalon, nyilvánosságra hozza az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül.
A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése vagy a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel és a játék időtartama alatt feltöltött vásárlás tényét igazoló blokkal/számlával vagy rendelés számmal/azonosítóval lehet.

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező/ Lebonyolító bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a http://www.cerbonafieszta.hu/ oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2020. március 26.
I. sz. melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája

MEGNEVEZÉS EAN
Egyedi

PEHELY
Disney Csokis peh 282g (225g+25%) 5998400308343
Disney Csokis golyó 282g (225+25%) 5998400308329
WD.Cerb.Csoki.gab.pehely Frozen 225 g 5998400305090
WD.Cerb.Fahéjas gab.peh 225 g. 5998400305113
WD.Cerb.Csoki.gab.golyó 225 g. 5998400305076
WD.Cerb.Duo golyó 225 g. 5998400307629
WD.Cerb. Mézes g.karika 225 g. 5998400307643
WD.Cerb.csokispehely 375 zacskós 5998400308244
WD.Cerb.csokisgolyó 375 zacskós 5998400308220
Cerb CF cukormentes 250g 5998400307841
Cerb CF cukormentes 500g 5998400379145
SZELETEK
Sport+ Dupla csokis szel Protein szelet 50g 5998400309272
Sport+ Pir. gyüm. szelet Protein szelet 50g 5998400309296
Sport+ Vaníliás szelet Protein szelet 50g 5998400309258
Cerb.dobostorta szel 30g 5998400308725
Prot.Banános m.szel 35 g Cerbona 5998400308428
Prot.Csok-karamel m.szel 35 g Cerbona 5998400308459
Energ.Magvas-gyüm.m.szel 35 g Cerbona 5998400308367
Energ.Csok-mandul m.szel 35 g Cerbona 5998400308398
Slim Ananász-goji m.szel 35 g Cerbona 5998400308480
Slim Csok.-Vörösá.m.szel 35 g Cerbona 5998400308510
Cerb. Csokis szelet 20g 5998400373914
Cerb. Gyümölcsös sz. 20g 5998400373884
Cerb. Almás m.szelet 20g 5998400393219
Cerb.Meggyes szelet 20g 5998400379633
Cerb.Fitt müz.szelet 20g 5998400373785
Cerb.Kakaós-mogy.sz.20g 5998400303867
Cerb Pirosgyüm.szel. 20g 5998400304130
SZELETEK BEVONATOSAK
Cerb.Kókusz müzlisz. 20g 5998400305489
Cerb.Banán.müzliszel.20g 5998400305519
Cerb.Áfonyás müzlisz 20g 5998400305427
Cerb.Étcsok máln.msz.20g 5998400305151
Cerb.Kávés m.szelet 20g 5998400305540
Cerb.Csok.-mogy szel.20g 5998400305458
Cerb.Epres- jg. szel.20g 5998400305854
SZELET PEHELY
Cerb.Csokis pehelysz 22g 5998400305618
Cerb.Fahéjas pehsz. 22g 5998400305649
MÜZLI
Cerb Prot Csok-Kar müzli 250 g 5998400309173
Cerb.Csok.műzli(21) 200g 5998400393837
Cerb.Áfonyás műzli 200g 5998400373969
Cerb.Étcsok müz(12db)200 5998400305137
Cerb.Étcsok. müzli 200g 5998400305137
Cerb. Almás műzli 200g 5998400375543
Cerb.Kókuszos müzli 200g 5998400375352
Cerb.Meggyes műzli 200g 5998400393851
Cerb.Epres müzli 200 g 5998400305830
Cerb.Méz.műzli (12) 200g 5998400373815
Cerb.Mézes műzli(21)200g 5998400373815
MÜZLI CRUNCHY
Crunchy Tejcsokis müzli 200g 5998400309500
Crunchy Piros gyüm müzli 200g 5998400309524
Cerb Crun Tejcsok müzli 350 g 5998400309104
Cerb Crun Pir.gyüm müzli 350 g 5998400309128
DURILLO TÉSZTÁK
Durillo spagetti 0,5 kg 5998400380226
Durillo masni 0,5 kg 5998400306134
Durillo orsó 0,5 kg 5998400380868
Durillo szarvacska 0,5 5998400380356
Durillo F. kocka 0,5 kg 5998400380431
Durillo penne 0,5 kg 5998400392571
ZABKÁSA
Zabkása WD meggy-van 60g 5998400309463
Zabkása WD csok-eper 60g 5998400309487
Zabkása céklás-almás 60g 5998400309449
Zabkása papaya-mangó 60g 5998400309395
Zabkása csok-ban protein 60g 5998400309371
Zabkása sbarack-srépa 60 5998400308947
Zabkása szilva-fahéj 60g 5998400308923
Cerb. Zabkása csokis 65 5998400308152
Cerb.Zabkása erdeigy.65g erdei gyümölcsös 5998400308176
ZAB és BÚZA örlemények
Zabpehely finomsz. 500g 5998400305885
Zabpehely nagyszemű 0,5 5998400307827
Zabkorpa 250 g 5998400306721
Zabpehelyliszt 500 g 5998400306745
Cerb.Zabszelet csokis50g bevonó talppal 5998400307568
Cerb.Zabszel erd.gyüm.50 5998400307537
Cerb. Zabszelet almás 50 5998400308084
PUFFASZTOTT TERMÉKEK
Sport puffasztott rizs 70g 5998400309647
Puff kukorica sokmagvas 90g 5997478595112
Puff rizs napraf-chia 90g 5997478595105
Puff rizs len-szezámmag 90g 5997478595129
Puff rizs sajt ízű Mini&Snack 50g 5998400309319
Puff rizs hagym-tejföl Mini&Snack 50g 5998400309333
Puff rizs paprik-ketchup Mini&Snack 50g 5998400309357
Cerb.Puff. búza natúr 90 5998400306462
Cerb.Puff.búza sós 90 g 5998400306448
Cerb.Puff.rizs natúr 90g 5998400306424
Cerb.Puff. rizs sós 90g 5998400306400
Cerb.pufasztott zab 50g natur 5998400308114
GLUTÉNMENTES TERMÉKEK
Cer GM Kar-mand zabszel 40g 5998400309586
Cer GM Étcs-marc zabszel 40g 5998400309616
Cer GM kakaós gab pehely 200g 5998400309562
Cer GM kakaós gab golyó 200g 5998400309548
Cer.Gm.Meggyes-csok szel 35 g 5998400307698
Cer.Gm.Magvas-gyüm szel. 35 gr 5998400307667
Cer GM étcsok-máln szel 35 gr 5998400308985
Cer GM Fek.ribizl. szel. 35g 5998400309012
Cer GM magv-gyüm müzli 250 g 5998400309067
Cer GM csok-mand müzli 250 g 5998400309081
WD. Csoki golyó 282g (225g +25%) Karibi 5998400308329
WD Csokis pehely 282g (225g +25%) Karib 5998400308343
Exp Corn Flakes 500g Hozzáadott cukor nélkül 5998400379145

II. sz. melléklet – A díjak részletesen

Fődíj: 1 db (egy darab) Ford Fiesta 1.1l PFI 75 Le M Euro 6, fehér színű

Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a játék időtartama alatt összesen: 10 db (tíz darab),Acer Aspire 3 A315-33-C6K4

Specifikáció:
15,6″ HD LED matt kijelző • Intel Celeron Dual Core N3060 • 4GB DDR3 / 1TB HDD • Intel HD Graphics 400 • Fekete szín, 3 év garanci

Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab), a játék időtartalma alatt összesen: 72 db (hetvenkettő darab) Sonyi fejhallható

Fülre felfekvő típusú, zárt fejhallgató 12 Hz és 22 kHz közötti frekvenciatartománnyal és párnázott hangsugárzó egységekkel

A fenti díjak postázással kerülnek kiküldésre, kivétel a fődíj, melyről a fődíj nyertessel történik egyeztetés és személyes átadás.

A Fődíjjal kapcsolatos átírási költség a Szervezőt terheli. A Fődíj nyertese képmás, hangfelvétel és nyilatkozat készítéséhez és felhasználásához hozzájárul a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. § (1) alapján önkéntesen.